ตัวเลือกการแสดงผล

อัตราป่วย

01 Jan 2021 - 03 Mar 2021
อัตราป่วย ต่อประชากรล้านคน
       >3
       >2 - <=3
       >1 - <=2
       >0 - <=1
       0

จำนวนที่รายงาน
72
อัตราป่วย
0.60
จำนวนผู้เสียชีวิต
0
อัตราป่วยตาย
0.00

จำแนกจำนวนผู้ป่วยตามช่วงอายุ
01 Jan 2021 - 03 Mar 2021

Trend + Median

ข้อมูลการเกิดโรคย้อนหลัง